السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

پزشكان با انجام يك تست ساده مي‌توانند پيشگويي كنند كه ما با چه سرعتي پير مي‌شويم.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين تست خون كه با تلاش پزشكان اسپانيايي و آمريكايي تهيه شده به زودي وارد بازار تجهيزات پزشكي خواهد شد.
به گزارش روزنامه ديلي اكسپرس، تست خون جديد مي‌تواند طول تلومرهاي هر فرد را كه شاخص براي پيش‌بيني طول عمر است اندازه‌گيري كند.

دكتر ماريا آ. بلاسكو كه رياست گروه متخصصان تلومرها و تلومراز را در مركز ملي مطالعات سرطان اسپانيا برعهده دارد و با شركت لايف لنگت نيز همكاري مي‌كند در گفت‌وگويي با مجله سانيتيفيك آمريكن خاطرنشان كرد: اطلاع از اين مطلب كه تلومرهايمان (دنباله‌هاي كروموزومي) طول طبيعي دارند يا نه در واقع شاخصي از وضعيت سلامت ما است و سن فيزيولوژيكي ما را پيش از اينكه هر بيماري در بدنمان بروز كند، مشخص مي‌نمايد.

به گزارش ايسنا، تلومرها كلاهك‌هايي در نقاط انتهايي كروموزوم‌ها هستند كه از اين پايانه‌هاي كروموزومي محافظت مي‌كنند. بسياري از متخصصان طول تلومرها را بعنوان يك نشانه از سالخوردگي بيولوژيكي در نظر مي‌گيرند. به نظر آنها تلومر در واقع يك ساعت مولكولي است كه طول عمر سلول را نشان مي‌دهد. اين ساعت مولكولي همچنين بعنوان شاخص سلامتي نيز در نظر گرفته مي‌شود.

اين مطالعات نشان مي‌دهد كه ارتباطات خاصي بين طول تلومر و طول عمر فرد وجود دارد تا جايي كه افرادي كه تحت استرس هستند اغلب مشاهده شده كه طول تلومرهاي آنها كوتاهتر از افرادي است كه بيشتر آرامش دارند. بنابراين مطالعات، گروهي ديگر از متخصصان تاكيد دارند كه طول تلومرها مي‌تواند بهترين مقياس مجزا و ويژه براي ارزيابي ژنتيك منسجم، الگوي زندگي قبلي و نيز شناسايي فاكتورهاي محيط زيستي باشد.

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

پزشكان با انجام يك تست ساده مي‌توانند پيشگويي كنند كه ما با چه سرعتي پير مي‌شويم.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين تست خون كه با تلاش پزشكان اسپانيايي و آمريكايي تهيه شده به زودي وارد بازار تجهيزات پزشكي خواهد شد.
به گزارش روزنامه ديلي اكسپرس، تست خون جديد مي‌تواند طول تلومرهاي هر فرد را كه شاخص براي پيش‌بيني طول عمر است اندازه‌گيري كند.

دكتر ماريا آ. بلاسكو كه رياست گروه متخصصان تلومرها و تلومراز را در مركز ملي مطالعات سرطان اسپانيا برعهده دارد و با شركت لايف لنگت نيز همكاري مي‌كند در گفت‌وگويي با مجله سانيتيفيك آمريكن خاطرنشان كرد: اطلاع از اين مطلب كه تلومرهايمان (دنباله‌هاي كروموزومي) طول طبيعي دارند يا نه در واقع شاخصي از وضعيت سلامت ما است و سن فيزيولوژيكي ما را پيش از اينكه هر بيماري در بدنمان بروز كند، مشخص مي‌نمايد.

به گزارش ايسنا، تلومرها كلاهك‌هايي در نقاط انتهايي كروموزوم‌ها هستند كه از اين پايانه‌هاي كروموزومي محافظت مي‌كنند. بسياري از متخصصان طول تلومرها را بعنوان يك نشانه از سالخوردگي بيولوژيكي در نظر مي‌گيرند. به نظر آنها تلومر در واقع يك ساعت مولكولي است كه طول عمر سلول را نشان مي‌دهد. اين ساعت مولكولي همچنين بعنوان شاخص سلامتي نيز در نظر گرفته مي‌شود.

اين مطالعات نشان مي‌دهد كه ارتباطات خاصي بين طول تلومر و طول عمر فرد وجود دارد تا جايي كه افرادي كه تحت استرس هستند اغلب مشاهده شده كه طول تلومرهاي آنها كوتاهتر از افرادي است كه بيشتر آرامش دارند. بنابراين مطالعات، گروهي ديگر از متخصصان تاكيد دارند كه طول تلومرها مي‌تواند بهترين مقياس مجزا و ويژه براي ارزيابي ژنتيك منسجم، الگوي زندگي قبلي و نيز شناسايي فاكتورهاي محيط زيستي باشد.

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران