السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

به گزارش سایت بسیجیها؛  دغدغه های فرهنگی ولی امر مسلمین در حوزه فرهنگی بعلت کم کاری متصدیان امر فرهنگ در کشور تبدیل به غصه ای شده که دل هر سربازی را به درد میآورد چه رسده به فرمانده!

افسران جنگ نرم بایستی فرامین فرمانده خود را بعنوان چراغ راه جلوی چشمان خود قرار دهند؛درادامه گوشه از بیانات رهبر معظم انقلاب در کتابچه دغدغه های فرهنگی که توسط گروه هنری روضه اهواز منتشر شده باهم مرور می کنیم:

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png همه خودشان را فرهنگی می دانند!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png بار خدا بر زمین نمی ماند …

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png هرکه بارش بیش، اجرش بیشتر

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png لطفا مثل نردبان باشید

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png من صندلی خاصی ندارم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png غصه و درد کجاست؟!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png باید طلبگی کار کنیم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اگر کار تمام شد؛ تمام شد!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png احساس اینکه دیر شده دست و پاگیر است

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png باید همه قدر ما را بدانند دیگر !

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اخلاق تشکیلاتی، یعنی اخلاق اسلامی

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اگر تشکیلاتی نباشیم چه می شود؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png ره بر: برف انبار نمیشود!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png فتح الفتوح از دیدگاه امام خامنه ای

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png فتح الفتوح از دیدگاه امام خامنه ای

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png وقتی نیروی انسانی نباشد!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png انقلابی که شانس ماندن ندارد

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png به هدف نخواهید رسید

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png فرق تهاجم و تبادل فرهنگی،چیست

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png رهبر: به بعضی ها التماس می کنیم!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اولین دشمن ما “خواب” است

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png از تهاجم فرهنگی نگرانم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png باید به تربیت نیروی انسانی توجه کنیم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png ضعف و ترس در جبهه ی دشمن

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png قدرت مقابله با سایش را در خودتان ایجاد کنید

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png «دنیا»فقط پول و خانه و خودرو شخصی نیست

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png آسیب های درونی را علاج کنیم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png شاید شما جز 313 نفر باشید

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png یک عده انتظار داشتند که بشوند ستاره ی درخشان

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png واجب تر از کتاب خواندن، چیست!؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png مقوله ی فرهنگ مقوله ی مظلومی است

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png عناصر مثبت غرب چیست؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png انقلاب ما به چه چیزی نیاز دارد؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اساسی ترین هدف دشمنان انقلاب چیست؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png منشا این انقلاب در چیست؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png انقلابی که ازمساجدشروع شد

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png ثمره تلاش و رنج چیست؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png همه خودشان را فرهنگی می دانند!

به گزارش سایت بسیجیها؛  دغدغه های فرهنگی ولی امر مسلمین در حوزه فرهنگی بعلت کم کاری متصدیان امر فرهنگ در کشور تبدیل به غصه ای شده که دل هر سربازی را به درد میآورد چه رسده به فرمانده!

افسران جنگ نرم بایستی فرامین فرمانده خود را بعنوان چراغ راه جلوی چشمان خود قرار دهند؛درادامه گوشه از بیانات رهبر معظم انقلاب در کتابچه دغدغه های فرهنگی که توسط گروه هنری روضه اهواز منتشر شده باهم مرور می کنیم:

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png همه خودشان را فرهنگی می دانند!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png بار خدا بر زمین نمی ماند …

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png هرکه بارش بیش، اجرش بیشتر

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png لطفا مثل نردبان باشید

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png من صندلی خاصی ندارم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png غصه و درد کجاست؟!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png باید طلبگی کار کنیم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اگر کار تمام شد؛ تمام شد!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png احساس اینکه دیر شده دست و پاگیر است

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png باید همه قدر ما را بدانند دیگر !

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اخلاق تشکیلاتی، یعنی اخلاق اسلامی

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اگر تشکیلاتی نباشیم چه می شود؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png ره بر: برف انبار نمیشود!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png فتح الفتوح از دیدگاه امام خامنه ای

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png فتح الفتوح از دیدگاه امام خامنه ای

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png وقتی نیروی انسانی نباشد!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png انقلابی که شانس ماندن ندارد

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png به هدف نخواهید رسید

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png فرق تهاجم و تبادل فرهنگی،چیست

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png رهبر: به بعضی ها التماس می کنیم!

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اولین دشمن ما “خواب” است

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png از تهاجم فرهنگی نگرانم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png باید به تربیت نیروی انسانی توجه کنیم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png ضعف و ترس در جبهه ی دشمن

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png قدرت مقابله با سایش را در خودتان ایجاد کنید

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png «دنیا»فقط پول و خانه و خودرو شخصی نیست

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png آسیب های درونی را علاج کنیم

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png شاید شما جز 313 نفر باشید

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png یک عده انتظار داشتند که بشوند ستاره ی درخشان

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png واجب تر از کتاب خواندن، چیست!؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png مقوله ی فرهنگ مقوله ی مظلومی است

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png عناصر مثبت غرب چیست؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png انقلاب ما به چه چیزی نیاز دارد؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png اساسی ترین هدف دشمنان انقلاب چیست؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png منشا این انقلاب در چیست؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png انقلابی که ازمساجدشروع شد

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png ثمره تلاش و رنج چیست؟

http://www.rozenews.com/media/image/static/li-arow.png همه خودشان را فرهنگی می دانند!